Thi truong van phong Viet Nam

Publication

Triển vọng thị trường văn phòng Việt Nam (2018VN)

Triển vọng thị trường văn phòng Việt Nam (2018VN)

Báo cáo tổng quan về thị trường văn phòng Việt Nam năm 2018 điểm qua các khía cạnh tiêu điểm sau: Tình hình hoạt động trong khu vực, Sự phát triển của thị trường, Nguồn cầu văn phòng tại khu vực trung tâm HCM, Nhu cầu từ các ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản.