Tam Nguyen Minh

Tâm là Giám đốc Nhân sự của Savills Việt Nam và làm việc tại văn phòng Savills Tp. Hồ Chí Minh. Ông gia nhập Savills Việt Nam từ tháng 1/2019 và có nhiệm vụ lên chiến lược nhân sự cho công ty.

Trước đó, Tâm đã có kinh nghiệm đảm đương các trọng trách Quán lý Nhân sự & Xây dựng chiến lược cho các tập đoàn đa quốc gia như eSilicon, Coats, Prudential, Coca-Cola. Kinh nghiệm của Tâm được đúc kết từ các lĩnh vực khác nhau như mặt hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, ngân hàng & tài chính, công nghệ thông tin và bảo hiềm.

Chuyên môn của Tâm và về xây dựng cơ cấu doanh nghiệp và để xuất chiến lược nhân sự, bao gồm việc quản trị và phát triển tài năng, tương tác giữa nhân sự, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp và tạo dựng uy tín nhà tuyển dụng.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, định hướng của Tâm tại Savills là phát triển nhân sự của Savills cũng như khiến Savills là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.

Bộ phận

Nhân sự

Điện thoại

+84 28 3823 9205

Vị trí

Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại văn phòng

+84 28 3823 9205

HỌC VẤN

  • Cử nhân – Quản trị Nhân sự
  • Thạc sỹ Quản lý cấp cao (MBA – Quản lý Chiến lược)

CHUYÊN MÔN

  • Quản lý tài nguyên nhân sự
  • Đánh giá & Phát triển
  • Định hướng sự nghiệp
  • Phat triển doanh nghiệp

Các dịch vụ chính