Liên hệ Vũ Kiều Hạnh

Hanh Vu Kieu
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Vũ Kiều Hạnh

Hà Nội Giám đốc +84 24 3946 1300 Ext 156
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm