Liên hệ Trần Minh Ái

Ai Tran Minh
Phòng Quản lý Bất động sản

Trần Minh Ái

Tp. Hồ Chí Minh Giám đốc +84 28 3823 9205 Ext 119
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm