Liên hệ Đinh Hương Linh

Linh Dinh Huong
Bộ phận Truyền Thông & Tiếp thị

Đinh Hương Linh

Hà Nội Giám đốc +84 24 3946 1300 Ext 112
Thông tin chi tiết
Thông tin bảo mật: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng. Vui lòng xem phần Thông tin bảo mật chi tiết để biết được các thông tin cá nhân được chúng tôi sử dụng như thế nào. Đọc thêm