Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,055 
Giá đóng cửa: 7,23
Khối lượng giao dịch trong ngày: 29,737

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư