Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,045 
Giá đóng cửa: 8,91
Khối lượng giao dịch trong ngày: 261,678

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư