Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,07 
Giá đóng cửa: 9,875
Khối lượng giao dịch trong ngày: 104,350

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư