Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,0583 
Giá đóng cửa: 8,92
Khối lượng giao dịch trong ngày: 20,351

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư