Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,064 
Giá đóng cửa: 9,02
Khối lượng giao dịch trong ngày: 12,212

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư