Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,215 
Giá đóng cửa: 7,14
Khối lượng giao dịch trong ngày: 133,161

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư