Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,025 
Giá đóng cửa: 9,47
Khối lượng giao dịch trong ngày: 195,880

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư